About the influence of the gross regional product structure on the passenger flow value

Receipt date: 
05.10.2020
Bibliographic description of the article: 

Grigor’eva A. S., Anisimov V. A. O problemakh matematicheskogo modelirovaniya prognozirovaniya passazhiropotokov dlya vysokoskorostnykh magistraley [About the influence of the gross regional product structure on the passenger flow value]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2020, No. 4 (68), pp. 230–239. – DOI: 10.26731/1813-9108.2020.4(68).230-239

Section: 
Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
656.2.052.432
DOI: 

10.26731/1813-9108.2020.4(68).230-239

Article File: 
Pages: 
230
239
Abstract: 

High-speed rail lines are engineering and technical systems that include very complex, high-cost capital construction projects. Therefore, one of the most significant factors in reducing the risks of inefficient investment in the construction of high-speed railways is a transport forecasting model that allows estimating the prospective volumes of passenger and freight traffic with the required accuracy. The aim of the authors' research is to study the problem of mathematical modeling of passenger traffic forecasting and to develop a mathematical model of predicting passenger traffic for high-speed railways, taking into account the peculiarities of the socio-economic development of the regions of the Russian Federation. The article presents a retrospective analysis of the solution of the problem of mathematical modeling of passenger traffic by Russian and foreign scientists. Since passenger traffic is formed under the influence of a great number of different factors, the most significant ones were determined based on the analysis of scientific works devoted to the forecasting of passenger traffic: population, average per capita income, gross domestic and regional products. At the same time, scientists have mixed opinions about the degree of its influence in relation to the latter. In this regard, the authors investigated the influence of the main sections of the gross regional product on passenger traffic on the routes of the planned high-speed highways Moscow – St. Petersburg and Moscow-Kazan using correlation and regression analysis. The results obtained by the authors and the analysis of the works of modern scientists have shown that in the conditions of market relations, the complexity of forecasting the size and structure of passenger traffic has increased due to the dynamism and uncertainty of the population's demand for transportation in different modes of transport due to competition in the transport services market. The competition factor can be formalized and taken into account when developing mathematical models of predicting passenger traffic in certain types of transport through the parameters of passenger transportation: travel time; cost of transportation; level of comfort.

List of references: 
 1. Transportnaya strategiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda (novaya redaktsiya rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 11 iyunya 2014 g. No. 1032-r), 2014. 495 s. [Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 (new edition by order of the Government of the Russian Federation No. 1032-R of June 11, 2014), 2014. 495 p.].
 2. Pravdin N. V., Negrei V. Ya.  Prognozirovanie passazhirskikh potokov (metodika, raschety, primery) [Forecasting passenger flows (methodology, calculations, examples)]. Moscow: Transport Publ., 1980. 223 p.
 3. Zagordan M. I., Kravets F. P. Passazhirskie perevozki [Passenger transportation]. Moscow: Transpechat’ Publ., 1931.  258 p.
 4. Mikhal’tsev E. V. Evolyutsiya passazhirskikh perevozok na zheleznykh dorogakh v dovoennoe vremya [Evolution of passenger transportation on Railways in the pre-war period]. Moscow: TRANS-press Publ., 1926. 118 p.
 5. Vol’fson M. Ya., Lyadovskii V. I., Shil’nikov I. S. Ekonomika transporta [Transport economics], Moscow: Transzheldorizdat Publ., 1941. 280 p.
 6. Belyunov S. A., Dmitriev V. I., Reikher G. S. Planirovanie ekspluatatsionnykh raskhodov zheleznykh dorog [Planning of operational expenses of railways]. Moscow: Transzheldorizdat Publ., 1944. 240 p.
 7. Savin N. I. Planirovanie morskikh passazhirskikh perevozok [Planning of sea passenger transportation].  Moscow: Morskoi transport Publ., 1962. 157 p.
 8. Kochnev F. P. Passazhirskie perevozki na zheleznykh dorogakh [Passenger transportation on railways]. Moscow: Transport Publ., 1966. 376 p.
 9. Gurevich Sh. M. Issledovanie sfer i napravlenii razvitiya perevozok passazhirov na vnutrennem vodnom transporte SSSR: avtoref. d-ra. tekhn. nauk:00.05 [Research of spheres and directions of development of passenger transportation in the internal water transport of the USSR: author's abstract of D. Sc. (Engineering) diss.: 00.05. Gor’kii, 1972. 506 p.
 10. Gurevich Sh. M. Ekonomika rechnykh passazhirskikh perevozok [Economics of river passenger transportation]. Moscow: Transport Publ., 1976. 152 p.
 11. Ponomarev S. A. Planirovanie passazhirskikh perevozok [Passenger transportation planning]. Trudy TsNII MPS [Proceedings of the Central research Institute of the Ministry of transport], 1966. 121 p.
 12. Parakhonskii B. M., Sabolin V. A. Mezhraionnye passazhirskie perevozki i metodika ikh planirovaniya [Inter-district passenger transportation and methods of their planning]. Moscow: Transport Publ., 1971. 124 p.
 13. Belen’kii M. N. Ekonomika passazhirskikh perevozok [Economics of passenger transportation]. Moscow: Transport Publ., 1976. 272 p.
 14. Wang Yu., Chen X., Han Y., Guo Sh. Forecast of Passenger and Freight Traffic Volume based on Elasticity Coefficient Method and Grey Model. Procedure-Social and Behavioral Sciences, 2013. Sciences 96. Pp. 136-147.
 15. Clewlow R.R., Sussman J. M., Balakrishnan H. The impact of high-speed rail and low-cost carriers on European air passenger traffic. Transport Policy, 2014. No. 33.  Pp. 136-143.
 16. Design of high-speed passenger rail transport of the Irkutsk agglomeration / V. A. Podverbny, V. V. Kazarina, O. V. Podverbnaya //Designing the development of the regional railway network: sb. nauch. tr. ed. by V. S. Shvartsfeld. - Khabarovsk: Publishing house of DVGUPS, 2016. Issue 4. - Рp. 308-326.
 17. Shul’man D. O. Obosnovanie etapnosti formirovaniya perspektivnoi seti VSM: diss. kand. tekhn. nauk: 05.22.06 [Rationale for phasing the formation of an advanced network VSM: Ph.D. (Engineering) diss.: 05.22.06]. Saint Petersburg, 2015. 147 p.
 18. Ingvardson J. B., Nielsen O. A. How urban density, network topology and socio-economy influence public transport ridership: Empirical evidence from 48 European metropolitan areas. Journal of Transport Geography, 2018. No. 72. Pp. 50-63.
 19. Egorova I. N., Kravets A. S. Metod korrelyatsionno-regressionnogo analiza v otsenke konkurentosposobnosti passazhirskikh zheleznodorozhnykh perevozok [Method of correlation and regression analysis in assessing the competitiveness of passenger railway transportation]. Nauka i obrazovanie transportu [Science and education for transport], 2019. No. 1. Pp. 137-140.
 20. Kendall M., Stuart A. Mnogomernyi statisticheskii analiz i vremennye ryady [Multivariate statistical analysis and time series]. Moscow: Nauka Publ., Vol. 3, 1976.  736 p.
 21. Zhinkin G. N., Zelikovich I. I., Rogonov V.A., Shraiber S. B. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli v zheleznodorozhnom stroitel'stve [Economic-mathematical methods and models in railway construction]. Moscow: Transport Publ., 1979.  256 p.
 22. Dubrov A.M., Mkhitaryan V. S., Troshin L. I. Mnogomernye statisticheskie metody: Uchebnik [Multidimensional statistical methods: a Textbook].  Moscow: Finance and statistics Publ., 2003. 352 p.
 23. Gavrilenkov A.V., Bykov Yu. A., Podverbny V. A., Shivareva E. A. Multi-criteria optimization of the set of railway options by the ideal point method / / Transport construction. - 1992. - No. 6. - Р. 10-11.
 24. Bol’shakov A.M., Kravchenko E. A., Chernikova S. L.  Povyshenie kachestva obsluzhivaniya passazhirov i effektivnost' raboty avtobusov [Improving the quality of passenger service and the efficiency of buses]. Moscow: Transport Publ., 1981. 206 p.
 25. Gudkov V. A. Shiryav S. A., Ustinova O. V. Analiz faktorov, vliyayushchikh na opredelenie potrebnogo kolichestva passazhirskikh transportnykh sredstv na marshrutakh  [Analysis of factors influencing the determination of the required number of passenger vehicles on routes]. Progress transportnykh sredstv i sistem – 2005: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Volgograd, 20-23 sent. 2005 g.) [Progress of vehicles and systems-2005: materials of the international scientific and practical conference. (Volgograd, September 20-23, 2005)].  Volgograd, 2005. Part 2. Pp. 525-526.
 26. Lopatin A. P. Modelirovanie perevozochnogo protsessa na gorodskom passazhirskom transporte [Modeling of the transportation process in urban passenger transport]. Moscow: Transport Publ., 1985. 200 p.
 27. Koryagin M. E. Ravnovesnye modeli sistemy gorodskogo passazhirskogo transporta v usloviyakh konflikta interesov [Equilibrium models of the urban passenger transport system in the context of a conflict of interests]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2011. 140 p.
 28. Baskin E. M. O vremeni ozhidaniya passazhira na avtobusnoi ostanovke [About the waiting time of a passenger at a bus stop]. Teoriya i sredstva avtomatiki [Theory and means of automation]. Moscow: Nauka Publ., 1968. Pp. 188-198
 29. Polikarpov A.A. O konkurentsii zheleznodorozhnogo transporta s aviatsiei i avtobusami [About the competition of rail transport with aviation and buses]. Ekonomika zheleznykh dorog [Railway economics], No. 9.  Moscow: Prometei Publ., 2015. Pp. 15-17.