DEVELOPMENT OF THE ACOUSTIC METHOD FOR DETERMINING THE STRESS STATE OF RAILS ON THE CONTINUOUS WELDED TRACK

Дата поступления: 
04.06.2019
Библиографическое описание статьи: 

Klimov N. N., Ermakov A. A., Pomerantsev D. Yu. Razrabotka akusticheskogo metoda opredeleniya napryazhenno-go sostoyaniya rel'sov na besstykovom zheleznodorozhnom puti. [Development of an acoustic method for determining the stress state of rails on a continuous railway trac]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2019. Vol. 63, No. 3, pp. 75–81. DOI: 10.26731/1813-9108.2019.3(63).75–81

Рубрика: 
Год: 
2019
Номер журнала (Том): 
УДК: 
6-65-654:654.9:654.92:654.922
DOI: 

10.26731/1813-9108.2019.3(63).75–81

Файл статьи: 
Страницы: 
75
81
Аннотация: 

The problem of diagnosing the stress state of the continuous welded track, which currently exists, does not provide real-time monitoring. This leads to the track buckling that result in to the train derailments. In this paper it is proposed to use a «Durability» device which was developed by a group of employees of the Tomsk Polytechnic Institute to diagnose the stress state of the continuous welded track. This device allows determining the spectrum of natural oscillations of the continuous track that arise in the form of longitudinal, transverse and flexural rail waves in order to determine their stress state. This work provides formulas for various types of waves and estimations of their values for a continuous welded track in a free state. The frequencies in the range from 300 Hz to 5500 Hz and velocities from 719 m/s to 3300 m/s were recorded when measuring the frequency and velocity of waves on a continuous welded track. This indicates excitation in the rail bar with a side impact of transverse and flexural waves. The use of this device is possible after a more detailed study of the stress state of the continuous welded track under the conditions of its stretching, compression and zero voltages of a set of spectrum types, which will vary depending on the real stresses. Assuming that the buckling occurs due to a flexural wave with a buckling duration of about 0.2 sec and a buckling half-wave size of about 40 m, this gives a frequency of 5 Hz, a wavelength of 80 m and, accordingly, a speed of 400 m/s. Comparison with the speed estimate for a given frequency using the formula for flexural waves (4) results in a value of about 100 m/s. Such a significant difference demonstrates that the theoretical description of the buckling process for real conditions requires additional studies and measurements of the characteristics that determine the mechanical properties of the ballast prism, rails, and the interaction of the sleeper with the ballast.

Список цитируемой литературы: 

1.   Suslov O.A. Funktsional'naya bezopasnost' ekspluatatsii besstykovogo puti. Avtoreferat na soiskanie uchenyi stepeni doktora tekhnicheskikh nauk [Functional safety of continuous welded track operation. Abstract for the degree of D. Sci. (Engineering)]. Moscow, 2017. 48 p.

2.   Tekhnicheskie ukazaniya po ustroistvu, ukladke, soderzhaniyu i remontu besstykovogo puti. MPS RF, departament puti i sooruzhenii [Technical instructions for the installation, installation, maintenance and repair of the continuous welded track. Ministry of Railways of the Russian Federation, Department of Railways and Structures]. Moscow, Transport Publ., 2000.

3.   Sisyuk A. V. Sposob kontrolya besstykovogo zheleznodorozhnogo puti [A method of monitoring a continuous railway track]. CDIP: 09.06.2018, No.218.016.5f3a. Type of IP: invention. Title of protection is No. 0002656777. The date of the title of protection is 06.06.2018.

4.   Ul'trazvukovye sistemy dlya izmereniya mekhanicheskikh napryazhenii IN-5101A. Developer and manufacturer is INKOTEK OOO [Ultrasonic systems for measuring mechanical stress IN-5101A. Developer and manufacturer is INKOTEK OOO].

5.   Klimov N.N., V.Bardakov V.M., Dudakov S.V., Lopatin M.V. et al. O vozmozhnosti akusticheskoi diagnostiki napryazhennogo sostoyaniya besstykovogo puti [On the possibility of acoustic diagnostics of the stressed state of a continuous welded track]. Problemy i perspektivy izyskanii, proektirovaniya, stroitel'stva i ekspluatatsii zheleznykh dorog: trudy IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Problems and Prospects for Research, Design, Construction and Operation of Railways: Proceedings of IV All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation].  Irkutsk: IrGUPS Publ., 2010. Vol. 1.  Pp. 341–354.

6.   Klimov N.N. Zubkova D.A., Kutsenko S.M., Dudakov S.V.  Razrabotka algoritma optimizatsii obrabotki dannykh akusticheskoi diagnostiki napryazhennogo sostoyaniya besstykovogo zheleznodorozhnogo puti [Development of an algorithm for optimizing the processing of data for acoustic diagnostics of the stress state of a continuous welded track]. Sb. Sovremennye problemy radioelektroniki i svyazi. Materialy X i XI Vserossiiskikh nauchno-tekhnicheskikh konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (g. Irkutsk, 17 maya 2012 g.) [Coll. Modern problems of radio electronics and communications. Materials of X and XI All-Russian scientific and technical conferences of students, graduate students and young scientists. (Irkutsk, May 17, 2012)]. Irkutsk, IrGTU Publ., 2012. Pp. 155–160.

7.   Railway track buckle. YouTube [Electronic medium]. URL: https://www.youtube.com

8.   Feodos'ev V.I. Soprotivlenie materialov: Ucheb. dlya vuzov [Resistance of materials: A textbook for universities]. Moscow: Nauka Publ., 2000. 512 p.

9.   Gordeev V.F., Malyshkov Yu.P., Chakhlov V.L. et al. Elektromagnitnyi emissionnyi kontrol' prochnosti betonov [Electromagnetic emission control of concrete strength]. Defektoskopiya [Defectoscopy], 1992. No. 7. Pp. 76–80.

10. Chakhlov V.L., Malyshkov Yu.P., Gordeev V.F. et al. Elektromagnitnye emissii betonov pri udarnom nagruzhenii [Electromagnetic emissions of concrete under shock loading]. Izv.VUZov «Stroitel'stvo» [Proceedings of Universities “Construction”], 1995. No.5–6. Pp. 54–57.

11. Gordeev V.F., Tsoi A.A., Malyshkov Yu.P., Leonov A.N. Sposob nerazrushayushchego kontrolya prochnosti izdelii [Method of non-destructive testing of product strength]. Author’s certificate 1375984 SSSR, MKI 4 G 01 N 3/00.; Tomsk politechn. un-ty. N 4001564 /25-28; applied 03.01.86; publ. in B.I., 1988, N 7.

12. Malyshkov Yu.P., Fursa T.V., Gordeev V.F. et al. Sposob nerazrushayushchego kontrolya prochnosti izdelii [Method of non-destructive testing of product strength]. Author’s certificate 1415116 SSSR, MKI 4 G 01 N 3/00.; Tomsk. politechn. un-ty. N 4181154 /25-28; applied 12.01.87; applied in B.I., 1988, N 29.

13. Malyshkov Yu.P., Gordeev V.F., Maier G.R. et al. Sposob nerazrushayushchego kontrolya fiziko-mekhanicheskikh svoistv izdelii [Method of non-destructive testing of physical and mechanical properties of products]. A.s. 1590959 SSSR, MKI 5 G 01 N7/82. Tomsk. politechn. un-ty. N 3701251/ 31-63; 3707348/31-63; applied 07.03.84; publ. in B.I., 1990, N 33

14. Fursa V.F. Gordeev V.F., Lasukov V.V., Malyshkov Yu.P. Istochniki elektromagnitnoi emissii v betonakh [Sources of electromagnetic emission in concrete]. Pis'ma v ZhTF [Letters to the JETP], 1994.  Vol.20, Issue 21. Pp.1–5.

15. Gordeev V.F., Malyshkov Yu.P., Chakhlov V.L. et al. Elektromagnitnaya emissiya dielektricheskikh materialov pri staticheskom i dinamicheskom nagruzhenii [Electromagnetic emission of dielectric materials under static and dynamic loading]. ZhTF [JETP], 1994. Vol. 64, Issue 4. Pp. 57–67.  Bibl.: 15.

16. Bardakov V.M., Gordeev V.F., Dudakov S.V., Klimov N.N., Kutsenko S.M., Muratov V.I. Ob elektromagnitnoi emissii obraztsov gornykh porod i betona [About electromagnetic emission of rock and concrete samples]. Sovremennye problemy radioelektroniki i svyazi. Materialy VI mezhvuzovskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. 3 maya 2007 g [Modern problems of radio electronics and communication. Materials of VI interuniversity scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists. May 3, 2007]. IrGTU Publ., 2007, Pp. 61–66.

17. Bergman L. Ul'trazvuk i ego primenenie v nauke i tekhnike [Ultrasound and its application in science and technology]. Ch. 5. Moscow: Iz-vo inostrannoi literatury Publ., 1956.

18. Bardakov V.M., Dudakov S.V., N.N. Klimov, M. V. Lopatin et al. Problemy i perspektivy izyskanii, proektirovaniya, stroitel'stva i ekspluatatsii zheleznykh dorog: trudy IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Problems and prospects of research, design, construction and operation of railways: proceedings of IV All-Russian scientific-practical conference with international participation]. Irkutsk: IrGUPS Publ., 2010. Vol. 1. Pp. 341–354.